Zachęceni sukcesem zeszłorocznej edycji konkursu mikołajkowego, postanowiliśmy zorganizować go również i w tym roku.


     Aby wprowadzić dzieci w świąteczny nastrój i umilić im trochę czas oczekiwania na pierwszą gwiazdkę, chcielibyśmy ofiarowć dwóm grupom przedszkolnym/klasom zestaw do wykonania świątecznych tatuaży brokatowych. Zapraszamy więc do wzięcia udziału w konkursie, organizowanym na naszym fanpage!

Warunki uczestnictwa w konkursie są bardzo proste - w komentarzu pod postem konkursowym należy zgłosić grupę/klasę, do której ma trafić zestaw (np. grupa Motylki Przedszkole nr 1 w Toruniu lub kl. IIc w SP nr 5 w Zamościu), a następnie zachęcić rodziców oraz znajomych do polajkowania komentarza. Konkurs wygrają dwie grupy/klasy, które otrzymają najwięcej "lajków/seduszek".


     Nagrodą w konkursie są dwa zestawy, zawierające wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wykonania minimum 60 tatuaży brokatowych, wraz z instrukcją. Jeśli ktoś ma obawy, czy nauczyciele/opiekunowie grup będą potrafili wykonać tatuaże, niech śmiało pisze i prosi o pomoc. Na pewno Pomożemy!

Regulamin Mikołajkowego konkursu dla szkół i przedszkoli DECOROLKA

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest „Decorolka” Maciej Maik, ul. Cicha 21, 64-200 Wolsztyn , NIP: 697 207 50 69

 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/decorolkaa (zwanej dalej “Fanpage”)

   

  Warunki uczestnictwa

 5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, reprezentujące klasę lub oddział przedszkolny.

 6. Konkurs trwa od 25.11.2021 r. do 30.11.2021 r. do godziny: 22.00.

 7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1.12.2021 r. za pośrednictwem FanPage.

 8. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

   

  Zadanie konkursowe

 9. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu w komentarzu pod postem konkursowym klasy lub grupy przedszkolnej, do której ma trafić nagroda. Jedna klasa/grupa może być zgłoszona tylko raz. W przypadku, gdy jakiś oddział zgłoszony zostanie kilkukrotnie, pod uwagę brany będzie komentarz z najwcześniejszą datą. Interakcji kupione/opłacone nie będą zliczane do ogólnej kwalifikacji.

 10. W konkursie zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców – dwa oddziały.

 11. Nagodę otrzyma klasa/grupa, której zgłoszenie uzyska najwięcej „lajkiów/serduszek”.

 12. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

   

  Nagrody

 13. Nagrodami w konkursie są dwa zestawy do wykonania świątecznych tatuaży brokatowych (każdy zestaw umożliwi wykonanie minimum 60 tatuaży). W sytuacji, gdy placówki pozostaną zamknięte w grudniu, będzie możliwość zamiany szablonów do tatuaży na neutralną tematykę.

 14. Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem kuriera.

 15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

   

  Reklamacje

 19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana drogą mailową na adres sklep@decorolka.com z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

 22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

   

  Postanowienia końcowe

 23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.